Potrebna dokumentacija za procenu boniteta klijenta

1. Ponuda dobavljača
2. Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane klijenta
3. Zahtev za finansiranje
4. Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera

Fizička lica

  1. Očitana lična karta – ukoliko ima čip, Fotokopija lične karte – ukoliko nema čip (obe strane ili kopija overena u sudu ili opštini) ili pasoša, u oba slučaja original na uvid
  2. Obračunski list plate za prethodna 3 meseca
  3. Izvod iz banke sa računa korisnika lizinga preko kog se prima plata za prethodna 3 meseca
  4. Popunjen i overen obrazac Administrativne zabrane od strane Vašeg poslodavca (3 primerka)
  5. Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (odnosi se samo na lica koja su u sistemu PDV)
  6. Potpisana saglasnost klijenta da Raiffeisen Leasing d.o.o. može pristupiti Kreditnom birou
  7. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime, prezime i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 246,00 dinara za korisnika, 102,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049

Napomena: Vlasnici firmi ili radnji koji podnose zahtev za finansiranje kao fizička lica moraju dostaviti svu dokumentaciju i za fizička lica i za pravna lica, odnosno  privatne preduzetnike.

Molimo Vas da svu dokumentaciju overite potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća. Raiffeisen Leasing d.o.o. zadržava pravo da zatraži svu dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva.