Potrebna dokumentacija za procenu boniteta klijenta

Svi klijenti koji su zainteresovani za lizing kao vid finansiranja, dostavljaju sledeća dokumenta:

1. Ponuda dobavljača
2. Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane klijenta
3. Zahtev za finansiranje
4. Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera

Osim toga, u zavisnosti od pravnog statusa klijenta potrebna je i sledeća dokumentacija:

Preduzetnici

Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a

 

 1. Kopija izvoda iz Agencije za privredne registre, sa svim promenama i prilozima
 2. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 poslovne godine i poslednji bilans za tekuću godinu (ili bruto bilans na dan podnošenja zahteva)
 3. Potvrda o ostvarenom prometu iz banke koju dostavljate RUJP-u
 4. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
 5. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
 6. Fotokopija Rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za samostalno obavljanje delatnosti
 7. Fotokopija lične karte (obe strane/original na uvid ili kopija overena u sudu ili opštini) preduzetnika
 8. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
 9. Potpisana saglasnost klijenta da Raiffeisen Leasing d.o.o. može pristupiti Kreditnom birou
 10. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 600,00 dinara za korisnika, 240,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049

 

Preduzetnici koji su u sistemu PDV-a

 

 1. Kopija izvoda iz Agencije za privredne registre, sa svim promenama i prilozima
 2. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 poslovne godine i poslednji bilans za tekuću godinu (ili bruto bilans na dan podnošenja zahteva)
 3. Fotokopija prijave o plaćenom PDV-u (mesečno/tromesečno)
 4. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
 5. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
 6. Fotokopija lične karte (obe strane/original na uvid ili kopija overena u sudu ili opštini) preduzetnika
 7. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
 8. Potpisana saglasnost klijenta da Raiffeisen Leasing d.o.o. može pristupiti Kreditnom birou
 9. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 600,00 dinara za korisnika, 240,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049

 

Molimo da svu dokumentaciju overite potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća. Raiffeisen Leasing d.o.o. zadržava pravo da zatraži svu dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva.