Obaveštenje o mogućnosti odobravanja olakšica u otplati obaveza u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

 

 

Shodno Odluci Narodne banke Srbije o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije KOVID-19, koja je stupila na snagu 15. decembra 2020. godine, ovim putem Vas obaveštavamo o merama koje će omogućiti olakšice u otplati ugovornih obaveza.

Zahteve za olakšice u otplati obaveza po ugovoru o finansijskom lizingu mogu podneti: fizička lica, preduzetnici, poljoprivrednici i privredna društava.

Odluka se odnosi na obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu koji su aktivirani zaključno sa 14. decembrom 2020. godine.

Na zahtev primaoca lizinga Raiffeisen Leasing d.o.o. (u daljem tekstu Lizing) će odobriti olakšice u otplati, ukoliko:

 1. Nijedna obaveza primaoca lizinga kod Lizinga za koju se može odobriti olakšica, u periodu od 28. februara 2019. godine do 29. februara 2020. godine nije bila klasifikovana kao problematična usled kašnjenja dužeg od 90 dana;
 2. Primalac lizinga nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Lizingu, a ima ispunjen bar jedan od dolenavedenih uslova.

Ukoliko je primalac lizinga fizičko lice:

Ukoliko je primalac lizinga preduzetnik, poljoprivrednik i privredno društvo:

Primalac lizinga može olakšice u otplati obaveza koristiti za jedan ili više ugovora o finansijskom lizingu kod Lizinga.

Olakšice u otplati obaveza po osnovu ugovora o finansijskom lizingu primenjuju se u vidu reprogramiranja. 

Reprogramiranje ugovora o finansijskom lizingu – promena uslova otplate ugovora o finansijskom lizingu, uz odobravanje grejs perioda u trajanju od 6 meseci. Ugovorena kamata se obračunava tokom trajanja grejs perioda, a rok otplate ugovora produžava se na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate ugovora ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšice.

Redovnu (ugovorenu) kamatu koja se obračunava u toku grejs perioda, primalac lizinga može plaćati:

 1. tokom trajanja grejs perioda ili
 2. nakon isteka grejs perioda - Lizing će obračunatu kamatu iz grejs perioda, nakon njegovog isteka,
  pripisati glavnici ugovora o finansijskom lizingu (“kapitalisati kamatu”) i na tako uvećanu glavnicu
  formirati novi plan otplate ugovora o finansijskom lizingu.

 

Ukoliko primaocu lizinga bude odobrena olakšica u otplati obaveza po ugovoru o finansijskom lizingu, docnja u izmirivanju obaveza po ugovoru koji se reprogramira prestaje da teče od dana podnošenja zahteva.


Uslovi odobravanja olakšica za otplatu ugovornih obaveza ne mogu biti nepovoljniji od uslova pod kojim se trenutno otplaćuje konkretni ugovor o finansijskom lizingu.
Porez na dodatu vrednost (20%) biće obračunat na redovnu (ugovorenu) kamatu obračunatu tokom trajanja grejs perioda.


Lizing ne naplaćuje naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u vezi sa omogućavanjem olakšica u otplati ugovornih obaveza, osim troškova koje ne utvrđuje Lizing (npr. troškovi Kreditnog biroa, registar finansijskog lizinga pri Agenciji za privredne registre i sl.)

Zahteve za korišćenje olakšica u otplati ugovornih obaveza koje imate u korišćenju kod Lizinga možete podneti zaključno sa 30. aprilom 2021. godine, do kraja dana, na jedan od sledećih načina:

 1. elektronski, popunjavanjem forme
 2. slanjem elektronske pošte na elektronsku adresu: moratorijum@raiffeisen-leasing.rs
 3. u poslovnim prostorijama Raiffeisen Leasing d.o.o., Beograd, Đorđa Stanojevića 16
 4. putem pošte na adresu Lizinga: Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 16 (Odsek za biznis analizu, Odeljenje za poslovanje sa dilerima i biznis analizu).

Lizing je u obavezi da obavesti klijenta u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva o donetoj odluci.

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Primer: Otplata kamate nakon isteka grejs perioda

Primer: Otplata kamate za vreme trajanja grejs perioda

Više informacija o praktičnoj primeni Odluke Narodne banke Srbije možete pronaći na njenoj internet prezentaciji


Forma za moratorijum

Molimo Vas, popunite formu ispod.

Zaposlen Nezaposlen Penzioner
Da Ne
Ugovor o finansijskom lizingu
Da Ne
Prihvatio/la sam Pravila privatnost i saglasan/a sam.

 

 

Spisak potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva za olakšice u otplati obaveza po ugovoru o finansijskom lizingu

 

 • Fizička lica:
 • Privredno društvo, Preduzetnik i poljoprivrednik:
 • Očitana lična karta ili kopija pasoša;
 • Za nezaposlena lica, potvrda/uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje ne starija od 7 dana od dana podnošenja zahteva ili uverenje/izvod iz evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije bilo uplata doprinosa od strane poslodavca;
 • Za lica koja su ostvarila prosečan neto prihod u poslednja 3 meseca manji od 60.000 dinara, Obračunski list plate za prethodna 3 meseca, odnosno za penzionere penzioni ček za poslednja 3 meseca u odnosu na dan podnošenja zahteva;
 • Za lica koja su ostvarila prosečan neto prihod u poslednja 3 meseca izmedju 60.000 i 120.000 dinara, Obračunski list plate, odnosno za penzionere penzioni ček:
 1. za poslednja 3 meseca u odnosu na dan podnošenja zahteva
 2. za period od decembra 2019. godine do kraja februara 2020. godine
 3. saglasnost za pribavljanje izveštaja od Kreditnog biroa i priznanicu o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou;
 • Popunjena i potpisana izjava o načinu obračuna kamate tokom trajanja moratorijuma

 

 

 

Klijenti koji su na dan 15. decembra 2020. godine kasnili sa otplatom ugovornih obaveza duže od 30 dana kod Raiffeisen Leasing:

 • Popunjen i potpisan zahtev za olakšice

Za privredna društva koja imaju pad poslovnih prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini:

 • Bruto bilans za 2020. godinu ne stariji od 60 dana od dana podnošenja zahteva, za klijente koji vode poslovne knjige;
 • Potvrde o prometu po tekućim računima za 2020. i 2019. godinu, ukoliko ne vodite poslovne knjige;

Klijenti koji imaju prekid poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije virusa KOVID–19

 • Odluku preduzeća o prekidu poslovanja ili rešenje APR-a o privremenom prekidu delatnosti preduzetnika ukoliko je prekid registrovan u APR-u Ili izjavu da je postojao prekid u poslovanju duže od 30 dana.