01 Mar 2021

Obaveštenje o mogućnosti odobravanja olakšica u otplati obaveza u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

Obaveštenje o mogućnosti odobravanja olakšica u otplati obaveza u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

Poštovani klijenti,

Shodno Odluci Narodne banke Srbije o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije KOVID-19, koja je stupila na snagu 15. decembra 2020. godine, ovim putem Vas obaveštavamo o merama koje će omogućiti olakšice u otplati ugovornih obaveza.

Zahteve za olakšice u otplati obaveza po ugovoru o finansijskom lizingu mogu podneti: fizička lica, preduzetnici, poljoprivrednici i privredna društava.

Odluka se odnosi na obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu koji su aktivirani zaključno sa 14. decembrom 2020. godine.

Na zahtev primaoca lizinga Raiffeisen Leasing d.o.o. (u daljem tekstu Lizing) će odobriti olakšice u otplati, ukoliko:

 1. Nijedna obaveza primaoca lizinga kod Lizinga za koju se može odobriti olakšica, u periodu od 28. februara 2019. godine do 29. februara 2020. godine nije bila klasifikovana kao problematična usled kašnjenja dužeg od 90 dana;
 2. Primalac lizinga nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Lizingu, a ima ispunjen bar jedan od dolenavedenih uslova.

 

Ukoliko je primalac lizinga fizičko lice:

 • Na dan 15. decembra 2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine ste u docnji dužoj od 30 dana;
 • Na dan podnošenja zahteva za olakšice u otplati obaveza imate status nezaposlenog lica;
 • U poslednja tri meseca ste ostvarili prosečan neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije manji od 60.000 dinara;
 • Vaš stepen zaduženosti kreditnim obavezama je veći od 40% i ukoliko ste u poslednja 3 meseca ostvarili prosečni neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prosečni neto mesečni prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod u poslednja 3 meseca nije veći od 120.000 dinara.

Ukoliko je primalac lizinga preduzetnik, poljoprivrednik i privredno društvo:

 • Na dan 15. decembra 2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine ste u docnji dužoj od 30 dana;
 • U periodu do dana podnošenja zahteva imate pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini;
 • Došlo je do prekida Vašeg poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije KOVID – 19.

Primalac lizinga može olakšice u otplati obaveza koristiti za jedan ili više ugovora o finansijskom lizingu kod Lizinga.

Olakšice u otplati obaveza po osnovu ugovora o finansijskom lizingu primenjuju se u vidu reprogramiranja.

Reprogramiranje ugovora o finansijskom lizingu – promena uslova otplate ugovora o finansijskom lizingu, uz odobravanje grejs perioda u trajanju od 6 meseci. Ugovorena kamata se obračunava tokom trajanja grejs perioda, a rok otplate ugovora produžava se na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate ugovora ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšice.

Redovnu (ugovorenu) kamatu koja se obračunava u toku grejs perioda, primalac lizinga može plaćati:

 • tokom trajanja grejs perioda ili
 • nakon isteka grejs perioda – Lizing će obračunatu kamatu iz grejs perioda, nakon njegovog isteka, pripisati glavnici ugovora o finansijskom lizingu (“kapitalisati kamatu”) i na tako uvećanu glavnicu formirati novi plan otplate ugovora o finansijskom lizingu.

Ukoliko primaocu lizinga bude odobrena olakšica u otplati obaveza po ugovoru o finansijskom lizingu, docnja u izmirivanju obaveza po ugovoru koji se reprogramira prestaje da teče od dana podnošenja zahteva.

Uslovi odobravanja olakšica za otplatu ugovornih obaveza ne mogu biti nepovoljniji od uslova pod kojim se trenutno otplaćuje konkretni ugovor o finansijskom lizingu.

Porez na dodatu vrednost (20%) biće obračunat na redovnu (ugovorenu) kamatu obračunatu tokom trajanja grejs perioda.

Lizing ne naplaćuje naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u vezi sa omogućavanjem olakšica u otplati ugovornih obaveza, osim troškova koje ne utvrđuje Lizing (npr. troškovi Kreditnog biroa, registar finansijskog lizinga pri Agenciji za privredne registre i sl.)

Zahteve za korišćenje olakšica u otplati ugovornih obaveza koje imate u korišćenju kod Lizinga možete podneti zaključno sa 30. aprilom 2021. godine, do kraja dana, na jedan od sledećih načina:

 1. elektronski, popunjavanjem forme klikom na link
 2. slanjem elektronske pošte na elektronsku adresu: moratorijum@raiffeisen-leasing.rs
 3. u poslovnim prostorijama Raiffeisen Leasing d.o.o., Beograd, Đorđa Stanojevića 16
 4. putem pošte na adresu Lizinga: Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 16 (Odsek za biznis analizu, Odeljenje za poslovanje sa dilerima i biznis analizu).

Lizing je u obavezi da obavesti klijenta u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva o donetoj odluci.

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Primer: Otplata kamate nakon isteka grejs perioda

Iznos neto finansiranja (glavnica): EUR 15.000
Kamatna stopa: 1,99% (godišnja, fiksna)
Postojeće stanje Novo stanje
Rok otplate glavnice (u mesecima):

Ukupno/preostalo

60/30 61/31
Grejs period (u mesecima): 0 6
Ukupna kamata iz grejs perioda koja se pripisuje glavnici lizinga, nakon isteka grejs perioda: EUR 0,00 EUR 76,50
Iznos glavnice lizinga nakon isteka grejs perioda: EUR 7.686,33 EUR 7.762,83
Mesečni anuitet: EUR 262,85 EUR 257,11
PDV na kamatu: EUR 0 EUR 16,98

Primer: Otplata kamate za vreme  trajanja  grejs perioda

Iznos neto finansiranja (glavnica): EUR 15.000
Kamatna stopa: 1,99% (godišnja, fiksna)
Postojeće stanje Novo stanje
Rok otplate glavnice (u mesecima):

Ukupno/preostalo

60/30 60/30

 

Grejs period (u mesecima): 0 6
Mesečna kamata u grejs periodu: EUR 0,00

(nema grejs perioda)

EUR 12,75 jan.21
EUR 12,75 feb.21
EUR 12,75 mar.21
EUR 12,75 apr.21
EUR 12,75 maj.21
EUR 12,75 jun.21
Ukupna kamata u grejs periodu: EUR 0,00 EUR 76,50
Iznos glavnice lizinga nakon isteka grejs perioda: EUR 7.686,33 EUR 7.686,33
Mesečni anuitet: EUR 262,85 EUR 262,85
PDV na kamatu: 0 EUR 15,30

Više informacija o praktičnoj primeni Odluke Narodne banke Srbije možete pronaći na njenoj internet prezentaciji.

S poštovanjem,

Raiffeisen Leasing d.o.o.