Opis, postupak i uslovi

Model finansiranja

 • Korisnik lizinga je poreski obveznik. Ukoliko je korisnik lizinga pravno lice, poreska obaveza koju plaća po sklapanju ugovora čini odbitnu stavku u narednom obračunskom periodu za teretni program vozila i autobusa kao i kod finansiranja opreme.
 • Korisnik lizinga je obavezan da plati PDV nakon potpisivanja ugovora.
 • Korisniku lizinga je PDV odbitna stavka na putnički automobil, ako je registrovan za obavljanje delatnosti rent-a-car, patronažne službe i sl.

Šta je finansijski lizing?

 • Finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora. Pravo svojine prenosi se na korisnika lizinga po isplati poslednje rate i svih drugih obaveza po osnovu ugovora.
 • Finansijski lizing je pravno regulisan na teritoriji Srbije Zakonom o finansijskom lizingu.
 • Finansijski lizing je knjigovodstveno regulisan Zakonom o porezu na dodatu vrednost i Međunarodnim računovodstvenim standardima.
 • Finansiranjem kroz formu lizinga korisnik ne ulaže svoja sopstvena sredstva u nabavku predmeta, već ravnomerno i kontrolisano investira u svoje redovno poslovanje, što mu omogućuje otplatu mesečnih lizing rata.

 • Predmet lizinga se vodi u knjigama korisnika lizinga. Korisnik lizinga ima pravo da prikaže amortizaciju u svojim bilansima, a finansijska usluga je poreski priznat trošak.

Postupak lizinga

 • Postupak zaključenja ugovora o finansijskom lizingu vrlo je jednostavan i brz. On se sastoji od sledećih faza:
 • klijent bira predmet lizinga kod proizvodjača ili ovlašćenog lica
 • predaje zahtev za odobrenje lizinga i dokumentaciju potrebnu za procenu boniteta
 • nakon odobrenja finansiranja potpisuje se ugovor, klijent uplaćuje akontaciju i PDV
 • klijent predaje sredstva obezbedjenja plaćanja
 • i preuzima na korišćenje predmet lizinga.

Osnovni uslovi

Postoje tri osnovna uslova koje primalac lizinga mora da zadovolji:

 • pozitivna ocena boniteta
 • uplata akontacije, PDV-a i troškova odobrenja sa troškovima registracije ugovora (zakonska obaveza)
 • ispravno predata sredstva obezbedjenja plaćanja

Vlasništvo nad predmetom

Za vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu vlasnik predmeta ugovora je Raiffeisen Leasing d.o.o.