Potrebna dokumentacija za procenu boniteta klijenta

Svi klijenti koji su zainteresovani za lizing kao vid finansiranja, dostavljaju sledeća dokumenta:

 1. Ponuda dobavljača
 2. Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane klijenta
 3. Zahtev za finansiranje
 4. Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera

Osim toga, u zavisnosti od pravnog statusa klijenta potrebna je i sledeća dokumentacija:

Pravna lica

 1. Kopija izvoda iz Agencije za privredne registre ili kopija izvoda iz sudskog registra, sa svim promenama i svim prilozima
 2. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
 3. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
 4. Komplet završni računi za poslednje 2 godine na dan 31.12. (bilans stanja, bilans uspeha i aneks), tekući poslednji obračunsk i izveštaj (ili bruto bilans – zaključni list na dan podnošenja zahteva), napomene uz finansijske izveštaje (ukoliko postoje) i izveštaj revizora (ukoliko postoji)
 5. Fotokopija lične karte (obe strane) direktora i vlasnika preduzeća (ukoliko nije ista osoba), odnosno kopija pasoša i boravišna dozvola (ukoliko je strani državljanin). Za svako pravno lice koje je osnivač/vlasnik preduzeća, sa minimalno 25% vlasničkog  udela ili akcija, potrebno je dostaviti izvod iz registra, a ukoliko je u pitanju fizičko lice – fotokopiju lične karte ili pasoša (ukoliko je strani državljanin) ili dostaviti Izjavu o vlasničkoj strukturi (obrazac) koju potpisuje zakonski zastupnik/punomoćnik pravnog lica i stvarni vlasnik
 6. Potpisana saglasnost klijenta da  Raiffeisen Leasing d.o.o. može pristupiti Kreditnom birou
 7. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 1.440,00 dinara za korisnika, 600,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049