Najčešća pitanja

Na ovoj strani možete naći pitanja koja najčešće postavljaju naši klijenti. Razvrstana su u nekoliko kategorija. Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo Vam odgovoriti!

Opšta pitanja

 • Šta je finansijski lizing?

  Finansijski lizing je finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora. Pravo svojine prenosi se na korisnika lizinga po isplati poslednje rate i svih drugih obaveza po osnovu ugovora.

  Finansijski lizing je pravno regulisan na teritoriji Srbije Zakonom o finansijskom lizingu, a knjigovodstveno Zakonom o porezu na dodatu vrednost i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

 • Ko je poreski obveznik?

  Korisnik lizinga je poreski obveznik. Ukoliko je korisnik lizinga pravno lice, poreska obaveza koju plaća po sklapanju ugovora čini odbitnu stavku u narednom obračunskom periodu za teretni program vozila i autobusa kao i kod finansiranja opreme.

  Korisnik lizinga je obavezan da plati PDV nakon potpisivanja ugovora.

  Korisniku lizinga je PDV odbitna stavka na putnički automobil, ako je registrovan za obavljanje delatnosti rent-a-car, patronažne službe i sl.

 • Kakav je model finansiranja?

  Finansiranjem kroz formu lizinga korisnik ne ulaže svoja sopstvena sredstva u nabavku predmeta, već ravnomerno i kontrolisano investira u svoje redovno poslovanje, što mu omogućuje otplatu mesečnih lizing rata.

  Predmet lizinga se vodi u knjigama korisnika lizinga. Korisnik lizinga ima pravo da prikaže amortizaciju u svojim bilansima, a finansijska usluga je poreski priznat trošak.

 • Koji su osnovni uslovi za finansijski lizing?

  Postoje tri osnovna uslova koje primalac lizinga mora da zadovolji:

  • pozitivna ocena boniteta
  • uplata akontacije, PDV-a i troškova odobrenja sa troškovima registracije ugovora (zakonska obaveza)
  • ispravno predata sredstva obezbedjenja plaćanja
 • Ko ima vlasništvo nad predmetom?

  Za vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu vlasnik predmeta ugovora je Raiffeisen Leasing d.o.o.

 • Šta je zahtev za finansiranje?

  Zahtev za finansiranje je formular u koji klijent unosi svoje podatke (ukoliko je fizičko lice) ili podatke firme (ukoliko je pravno lice).

 • Da li finansirate polovna vozila?

  Raiffeisen Leasing d.o.o. finansira polovna vozila od ovlašćenih dilera (maksimalna starost vozila do 4 godine). Ukoliko je vozilo staro do 2 godine moguć period finansiranja je 5 godina, za starost vozila do 3 godine ovaj period je do 5 godina, a za vozilo do 4 godine ovaj period je do 4 godine.

 • Šta je interkalarna kamata?

  Interkalarna kamata je trošak koji se fakturiše samo jednom u toku trajanja ugovora o finansijskom lizingu. To je trošak koji se obračunava za period korišćenja vozila od momenta aktivacije ugovora do dospeća prve rate.

 • Zašto PDV plaćamo unapred?

  Zakon o PDV-u je propisao da se kod finansijskog lizinga PDV za celokupnu vrednost Ugovora mora obračunati i platiti odmah po preuzimanju predmeta lizinga.

 • Kako pravna lica uplaćuju ratu?

  Pravna lica uplaćuju ratu preko svog tekućeg računa.

 • Da li se odobrava finansiranje firmama koje posluju godinu dana ili manje?

  Odobrava se, ali u tom slučaju firma mora imati jemca, tj. drugu firmu koja kvalitetno posluje duže od dve godine.

 • Da li Raiffeisen Leasing d.o.o. ima cenovnike predmeta lizinga?

  Za cene predmeta lizinga je neophodno da se klijenti prvo obrate isporučiocima istih. Raiffeisen Leasing d.o.o. može samo okvirno dati cene uobičajenih predmeta lizinga.

 • Da li je prijavljena plata ili ona koju primam relevantan podatak?

  Za procenu boniteta kod fizičkih lica merodavna je prijavljena plata na koju se plaćaju doprinosi. Takođe u obzir se mogu uzeti i dokumentovana dodatna primanja klijenta.

Putnički automobili

 • Zašto je PDV veći od PDV-a na fakturi koju je ispostavio diler?

  Diler ispostavlja fakturu kupcu, odnosno preduzeću Raiffeisen Leasing d.o.o. Osnovica kod finansijskog lizinga na koju se obračunava PDV je vrednost Ugovora u koju je uračunata lizing naknada.

 • Platio sam akontaciju i šta je sledeći korak?

  Nakon uplate Vaše akontacije, šaljemo odobrenje za fakturisanje vozila. To u praksi znači da će Prodavac fakturisati vozilo preduzeću Raiffeisen Leasing d.o.o. i poslati fakturu faksom. Na osnovu fakture prodavca, Raiffeisen Leasing d.o.o. će dati zahtev za osiguranje vozila i pripremiti svoj deo dokumentacije potreban za registraciju vozila. Odmah po pripremi dokumentacije, pozivamo Vas da se dogovorimo o predaji dokumentacije za registraciju.

 • Ja sam kod dilera, preuzimam auto i šta sad?

  Vozilo možete preuzeti ukoliko je Prodavac prethodno poslao faksom svoju fakturu prema preduzeću Raiffeisen Leasing d.o.o. kako bi se vozilo osiguralo, i dobio odobrenje za isporuku vozila od preduzeća Raiffeisen Leasing d.o.o. Nakon preuzimanja, potrebno je da preuzmete dokumentaciju i od prodavca i od preduzeća Raiffeisen Leasing d.o.o. kako bi se vozilo moglo registrovati.

 • U SUP-u nisu hteli da mi registruju vozilo, traže mi vaše ovlašćenje. Zašto?

  Pravni vlasnik vozila koje se kupuje na lizing je lizing kompanija. Lizing kuća korisnika, ekonomskog vlasnika, ovlašćuje da u njeno ime može izvršiti sve potrebne radnje za registraciju vozila. Ovlašćenje dobijate od preduzeća Raiffeisen Leasing d.o.o. uz komplet dokumentacije za registraciju.

 • Da li se plaća PDV na početku i na koju vrednost se obračunava?

  PDV se plaća prilikom uplate akontacije, a osnovica za obračun PDV-a je vrednost Ugovora.

 • Da li se plaća PDV na usluge?

  Da. Poreska osnovica za obračun PDV-a je vrednost troškova odobrenja. Plaćanje se vrši prilikom uplate akontacije.

 • Ko registruje automobil?

  Automobil registruje korisnik lizinga u mestu svog sedišta, odnosno prebivališta po ovlašćenju od strane vlasnika – lizing kuće.

 • Da li je moguće pre ugovorenog roka isplatiti auto?

  Da, posle dve godine najranije. Tada se vrši reprogram otplate, saglasno Ugovoru.

 • Na koje tablice se registruje auto?

  Vozilo registruje korisnik lizinga u mestu svog prebivališta.

 • Kako znam kolika mi je rata?

  Klijent dobija plan otplate pri potpisivanju Ugovora i dužan je da se pridržava istog.

 • Koji je rok za uplaćivanje rate?

  Rok uplate rate je 8 dana.

Teretna vozila

 • Da li se plaća PDV na teretna vozila?

  PDV se plaća prilikom uplate akontacije. Osnovica za obračun PDV-a je vrednost ugovora, ali predstavlja odbitnu stavku u sledećem obračunskom periodu.

 • Ko registruje vozilo?

  Vozilo registruje korisnik lizinga u mestu svog sedišta po ovlašćenju od strane vlasnika – lizing kuće.

 • Postoji li zabrana otuđenja vozila?

  Zabrana otuđenja postoji za korisnika lizinga do isteka ugovora. Vozilo može biti prevremeno otkupljeno posle druge godine korišćenja.

 • Da li je moguće uzeti na lizing polovni kamion ili priključno vozilo?

  Raiffeisen Leasing d.o.o. finansira polovne predmete lizinga od ovlašćenih dilera maksimalne starosti do 4 godine. Ukoliko je predmet lizinga star do 2 godine moguć period finansiranja je 6 godina, za starost do 3 godine ovaj period je do 5 godina, a za predmet lizinga od 4 godine starosti ovaj period je do 4 godine.

 • Da li je moguće uzeti na lizing polovni autobus?

  Da, po istom principu kao i za teretni program vozila.

Oprema

 • Koja oprema se može uzeti na lizing?

  Građevinska oprema, oprema za štamparije, medicinska oprema i razne druge vrste opreme.

 • Na koji vremenski period se može dobiti finansiranje?

  Finansiranje se može dobiti na period od dve do pet godina.

 • Koliko je minimalno učešće za opremu?

  Minimalno učešće je 10%.

 • Da li Raiffeisen Leasing d.o.o. finansira uvoz opreme?

  Raiffeisen Leasing d.o.o. se ne bavi uvozom opreme niti finansiranjem uvezene opreme. Opremu koju je uvezlo treće preduzeće, moguće je finansirati preko “sell and lease back” transakcije.

 • Da li se finansira kupovina polovne opreme?

  Raiffeisen Leasing d.o.o. finansira polovne predmete lizinga od ovlašćenih dilera maksimalne starosti do 4 godine. Ukoliko je predmet lizinga star do 2 godine moguć period finansiranja je 6 godina, za starost do 3 godine ovaj period je do 5 godina, a za predmet lizinga od 4 godine starosti ovaj period je do 4 godine.

 • Ako je oprema remontovana i proizvođač daje garanciju, da li je moguće uzeti takvu opremu na lizing?

  Da, ukoliko je ovlašćeni distributer remontovao opremu.

 • Koja dokumenta klijent treba da dostavi da bi dobio opremu na lizing?

  Potrebna je ista dokumentacija kao i kod kupovine automobila.