OPŠTI USLOVI POSLOVANJA RAIFFEISEN LEASING D.O.O. BEOGRAD SA FIZIČKIM LICIMA

Usvojeni 01.09.2015. godine, početak primene 01.10.2015. godine

 • Uvodne napomene

  Opšti uslovi poslovanja Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd koji se primenjuju u poslovanju sa primacima lizinga, predstavljaju akt poslovne politike Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd.

  Ovim Opštim uslovima poslovanja Raiffeisen Leasing d.o.o., obezbeđujući primenu dobrih poslovnih običaja, dobre poslovne prakse i fer odnosa prema Primaocu lizinga, utvrđuje uslove za uspostavljanje odnosa i finansiranja Primaoca lizinga putem finansijskog lizinga.

  Opšti uslovi poslovanja su dostupni u poslovnim prostorijama Raiffeisen Leasing d.o.o. kao i na zvaničnoj internet prezentaciji, a za sva dodatna objašnjenja i instrukcije u vezi sa ovim Opštim uslovima poslovanja, kao i za dostavu Opštih uslova poslovanja u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, Primalac lizinga se može obratiti Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd.

  U smislu ovih Opštih uslova poslovanja, upotrebljeni pojmovi imaju sledeće značenje:

  • DAVALAC LIZINGA – označava Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 16, matični broj
  • PRIMALAC LIZINGA – označava poslovno sposobno fizičko lice, fizičko lice koje obavlja delatnost slobodne profesije (advokat i ), fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice – nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koje sa Davaocem lizinga zaključi ugovor o lizingu.
  • PREDMET LIZINGA – jeste pokretna nepotrošna stvar koja može biti predmet prava svojine u smislu zakona koji uređuje svojinskopravne odnose.
  • ISPORUČILAC – jeste pravno ili fizičko lice koje na Davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga radi njegove predaje Primaocu lizinga na držanje i korišćenje na ugovoreno vreme i uz ugovorenu

  Finansijski lizing je posao finansijskog posredovanja koji obavlja Davalac lizinga i koji podrazumeva da Davalac lizinga, zadržavajući pravo svojine nad predmetom lizinga, na Primaoca lizinga prenosi, na određeni vremenski period, ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga, sa svim rizicima i koristima povezanim sa pravom svojine, a Primalac mu za to plaća lizing naknadu.

  Informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu dostupne su u filijalama Raiffeisen Leasing d.o.o. kao i na internet prezentaciji.

  Raiffeisen Leasing d.o.o. izdaje Ponudu i Nacrt ugovora kojima Primaocu lizinga pruža informacije i objašnjenja o uslovima koji se odnose na ugovor o finansijskom lizingu.

  Ugovor o finansijskom lizingu može zaključiti lice koje podnese Zahtev za finansiranje i uz zahtev dostavi dokumentaciju na osnovu Spiska potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva za lizing, predviđenu aktima poslovne politike Davaoca lizinga. Potrebna dokumentacija uključuje i dokumenta u vezi sa utvrđivanjem kreditne sposobnosti podnosioca zahteva. Raiffeisen Leasing d.o.o. će primiti i postupati po Zahtevu samo ukoliko je priložena celokupna potrebna dokumentacija.

  Po prijemu Zahteva, a pre zaključenja ugovora, Raiffeisen Leasing d.o.o. utvrđuje kreditnu sposobnost podnosioca zahteva na osnovu podataka koje dobija od podnosioca zahteva i na osnovu uvida u bazu podataka o zaduženosti podnosioca zahteva izvršenog uz pismenu saglasnost lica na koga se ti podaci odnose. Ukoliko je Zahtev za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu odbijen na osnovu uvida u bazu podataka o zaduženosti podnosioca zahteva, Davalac lizinga će podnosioca zahteva pismeno obavetiti o podacima iz te baze, na osnovu kojih je Zahtev odbijen.

  Ugovor o finansijskom lizingu se zaključuje u pisanoj formi, u 5 (pet) primeraka, po dva primerka za svaku ugovornu stranu i jedan primerak za Agenciju za privredne registre – Registar finansijskog lizinga. Ugovor o finansijskom lizingu može biti zaključen utvrđivanjem međusobnih obaveza u domaćoj – RSD ili stranoj – EUR valuti. Ukoliko je ugovor o finansijskom lizingu zaključen na način da su obaveze indeksirane u EUR, iste se izmiruju uplatom dinarske protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja dospelih obaveza.

  Pri zaključivanju ugovora o finansijskom lizingu, Davalac lizinga, uz ugovor, uručuje Primaocu lizinga Plan otplate lizinga i Pregled obaveznih elemenata lizinga koji sadrži osnovne podatke o lizingu na obrascima koje propisuje NBS, a koji se smatraju sastavnim delovima ugovora.

  Isporučioca predmeta lizinga bira Primalac lizinga. Ugovor o isporuci se zaključuje u pisanoj formi između Isporučioca predmeta lizinga i Davaoca lizinga. Primalac lizinga, potpisivanjem Ugovora o isporuci, odobrava Ugovor o isporuci u delu koji se odnosi na određenje predmeta lizinga, cenu, mesto, rok i način isporuke predmeta lizinga.

  Primalac lizinga se obavezuje da, na svoj rizik i o svom trošku, preuzme predmet lizinga na dogovorenom mestu i u dogovoreno vreme. Primalac lizinga snosi sve troškove prevoza predmeta lizinga i osiguranja prevoza koji nastanu nakon što Primalac lizinga primi poziv za preuzimanje predmeta lizinga.

  Primalac lizinga i isporučilac će prilikom predaje sačiniti Zapisnik o primopredaji predmeta lizinga sa opisom svih eventualnih nedostataka predmeta lizinga. Nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji od strane Primaoca lizinga isključena je odgovornost za materijalne nedostatke na strani Davaoca lizinga.

 • Obračun kamate

  Raiffeisen Leasing d.o.o. na ugovore o finansijskom lizingu primenjuje fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu. Fiksna kamatna stopa podrazumeva da Raiffeisen Leasing d.o.o. neće menjati kamatnu stopu iz ugovora u periodu u kojem je ugovorena kao fiksna. Promenjiva kamatna stopa podrazumeva da klijent do kraja otplate obaveza iz ugovora o finansijskom lizingu, rate lizing naknade otplaćuje po promenjivoj kamatnoj stopi.

  Kamata je u ugovorima sa fiksnom kamatnom stopom izražena kao jedinstvena kamatna stopa, dok kod ugovora sa promenjivom kamatnom stopom njena visina zavisi od ugovorenih promenjivih elemenata, odnosno promenjivih i fiksnih referentnih kamatnih stopa (Euribor/Belibor i marža). Kamata je iskazana na godišnjem nivou i obračunava se proporcionalnom metodom.

  Primalac lizinga se obavezuje da davaocu lizinga plati interkalarnu kamatu po ugovorenoj kamatnoj stopi za ukupan broj dana od momenta preuzimanja predmeta (aktiviranje ugovora) do dospeća plaćanja prve rate lizing naknade.

 • Instrumenti obezbeđenja

  Primalac lizinga je dužan da Davaocu lizinga obezbedi adekvatne instrumente obezbeđenja koji mogu biti: blanko sopstvena menica sa klauzulom „bez protesta“ potpisana od strane Primaoca lizinga, jemstvo (blanko sopstvena menica sa klauzulom „bez protesta“ potpisana od strane jemca), založno pravo (hipoteka, ručna zaloga, zaloga na vozilu, zaloga na hartijama od vrednosti, zaloga na potrživanju i slično), polise osiguranja (predmeta lizinga, predmeta založnog prava) i drugi instrumenti koje je Primalac lizinga dužan dostaviti.

  Primalac lizinga je dužan da u periodu trajanja ugovora, odnosno do konačnog izmirenja svih ugovornih obaveza, na zahtev Davaoca lizinga dostavi i druge instrumente obezbeđenja, u slučaju da ugovoreni postanu neadekvatni, nedovoljni, ne mogu biti izvršeni ili se iz bilo kog razloga umanji njihova vrednost.

  Troškovi  zamene instrumenata obezbeđenja koji padaju na teret Primaoca lizinga zavise od toga koji se instrument obezbeđenja menja, koji novi instrument obezbeđenja je ponuđen a koji je od strane Davaoca lizinga prihvaćen (troškovi aneksiranja, troškovi Kreditnog biroa, troškovi pribavljanja uverenjea, potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa, troškovi brisanja postojećeg založnog prava, troškovi konstituisanja i upisa novog založnog prava, troškovi procene vrednosti novog predmeta založnog prava, troškovi osiguranja novog predmeta založnog prava i drugo).

 • Pravo na odustanak

  Primalac lizinga ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o finansijskom lizingu u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za odustanak. Primalac lizinga je dužan da o svojoj nameri da odustane obavesti davaoca lizinga u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka i to na način kojim se utvrđuje prijem tog obaveštenja. Datum prijema obaveštenja je datum odustanka od ugovora.

  Primalac lizinga koji odustane od ugovora o finansijskom lizingu sa opcijom kupovine predmeta lizinga dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od slanja obaveštenja Davaocu lizinga naknadi pretrpljenu štetu ako je došlo do umanjenja vrednosti predmeta lizinga i plati ugovorenu kamatu od dana zaključenja ugovora do dana plaćanja kamate.

 • Pravo na prevremenu otplatu

  Primalac lizinga ima pravo da u bilo kom momentu pre isteka roka na koji je Ugovor o finansijskom lizingu zaključen, pod uslovom da je uredno izvršio sve svoje dotadašnje obaveze, izvrši prevremeni otkup predmeta lizinga i to po ceni preostale nedospele glavnice.

 • Pravo na prigovor i obaveštenje o prigovoru

  U roku od 3 (tri) godine od dna kada mu je učinjena povreda prava ili pravnog interes, Primalac lizinga ima pravo da podnese prigovor u pisanoj formi (u daljem tekstu: prigovor) Davaocu lizinga ako smatra da se Raiffeisen Lesaing d.o.o. ne pridržava zakona, dobre poslovne prakse i obaveza iz zaključenog ugovora.

  Prigovor treba da sadrži lične podatke Primaoca lizinga, neophodne za njegovu identifikaciju i razloge podnošenja prigovora. Davalac lizinga je dužan da dobijeni prigovor razmotri i primaocu lizinga dostavi odgovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i to bez naknade.

  Ukoliko Davalac lizinga oceni da je prigovor opravdan, obavetiće Primaoca lizinga o tome da su razlozi zbog kojih je uložen prigovor otklonjeni, odnosno o roku za njihovo otklanjanje. Ukoliko Primalac lizinga nije zadovoljan odgovorom Davaoca lizinga, ili odgovor nije primio u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora, ili je Davalac lizinga prigovor ocenio kao neosnovan, Primalac lizinga može u pisanoj formi podneti pritužbu NBS na adresu: Narodna banka Srbije, Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijkih usluga, Poštanski fah 712 ili elektonskim putem na e-mail  adresu: zastita.korinika@nbs.rs

 • Naknada troškova

  Iznos manipulativnih troškova koji nastanu u vezi sa zaključenjem Ugovora o finansijskom lizingu snosi isključivo Primalac lizinga. Davalac lizinga ima pravo u slučaju da ne dođe do realizacije Ugovora o finansijskom lizingu, iz bilo kog razloga, da zadrži celokupan iznos manipulativnih troškova.

  Sve takse, poreze, davanja i druge troškove u vezi sa zaključenjem ugovora i sa izvršenjem ugovora, a koji nastanu za vreme trajanja ugovora, bez obzira kada isti budu obračunati Primaocu lizinga, snosiće Primalac lizinga.

  U slučaju docnje sa plaćanjem bilo koje dospele obaveze iz ugovora, Primalac lizinga će platiti Davaocu lizinga ugovornu kamatu. Osim ugovorne kamate Primalac lizinga će nadoknaditi Davaocu lizinga ii trošak svake opomene poslate preporučenom poštom.

  Primalac lizinga će nadoknaditi Davaocu lizinga i sve ostale troškove vezane za naplatu i/ili obezbeđenje njegovog potraživanja na osnovu ugovora (sudski, administrativni, advokatski troškovi, troškovi veštačenja i procena, troškovi vraćanja predmeta lizinga itd.) čija će dospelost za plaćanje biti utvrđena računima koje će Davalac lizinga ispostaviti Primaocu lizinga za navedne troškove.

  Primalac lizinga se obavezuje da izmiri sve troškove za koje se bude teretio Davalac lizinga (kazne, advokatski troškovi, sudske takse i drugo), a koje prouzrokuje Davalac lizinga ili osoba kojoj je Davalac lizinga predao u državinu predmet lizinga.

  Ukoliko je po Ugovoru o finansijskom lizingu kao sredstvo obezbeđenja uspostavljena hipoteka na nepokretnoj imovini ili zaloga na pokretnim stvarima Primalac lizinga je dužan da jednom godišnje dostavlja procene vrednosti obezbeđenih stvari od strane ovlašćenog procenitelja prihvatljivim za Davaoca lizinga. Troškove procene snosi Primalac lizinga.

  Sve troškove koji nastanu u vezi sa vraćanjem ili oduzimanjem predmeta lizinga snosi Primalac lizinga.

 • Osiguranje predmeta lizinga

  Primalac lizinga je obavezan da o svom trošku zaključi za predmet lizinga, a pre njegovog preuzimanja, sledeća osiguranja:

  • Za vozilo: Ugovor o osiguranju od autoodgovornosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze obaveznog osiguranja u saobraćaju, za vozila koja se koriste u okviru poslovanja
  • „Rent-a-Car“ privrednih društava, vozila koja se koriste za vršenje „Taxi“ usluga, i sva druga prevozna sredstva, bez obzira na vrstu pogona kojima se prevoze putnici, uz naplatu prevoza, u vidu registrovane delatnosti, Ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze obaveznog osiguranja u saobraćaju, Ugovor o potpunom osiguranju (KASKO) sa uključenim osiguranjem od rizika krađe i utaje, maksimalnim učešćem od 10%. Učešće u šteti dužan je da snosi Primalac lizinga. Davalac lizinga može dozvoliti i veći nivo učešća, ali to mora učiniti u pisanoj formi
  • Za opremu, postojenja i slično: za opremu minimalno od rizika loma, krađe i požara;
  • u slučaju da se predmet koristi za prevoz opasnog tereta, Primalac lizinga je dužan da zaključi ugovor o osiguranju za slučaj da u transportu opasnog tereta pričini štetu licima, imovini i životnoj sredini, u skladu sa Zakonom o transportu opasnog tereta.

  Pravo izbora osiguravajućeg društva i obima zaštite ima Davalac lizinga. Sve troškove osiguranja snosiće neposredno Primalac lizinga, a ako nevedene troškove bude snosio Davalac lizinga, za izvršeno plaćanje teretiće Primaoca lizinga, koji je obavezan nadoknaditi iste odmah po prijemu računa poslatog od strane Davaoca lizinga.

 • Završne odredbe

  Za sve što nije izričito utvrđeno Opštim uslovima poslovanja primenjuju se zakonski propisi i akta preduzeća Raiffeisen Leasing d.o.o. koji regulišu poslovanje sa Primaocima lizinga. Raiffeisen Leasing d.o.o. zadržava pravo izmene i dopune Opštih uslova poslovanja u skladu sa zakonskim propisima i aktima poslovne politike.