Ravnomerno i kontrolisano investirajte u svoje redovno poslovanje

Proverite našu ponudu!

Da li želite da Vas kontaktiramo?

Naši stručni saradnici će, nakon razgovora sa Vama, pripremiti odgovarajuću ponudu za Vas

Sredstva Evropske Investicione banke za kredite za mala i srednja preduzeća:

Zahvaljujući kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom (EIB; www.eib.org) dostupni su uslovi finansiranja sa sledećim karekteristikama:
• Finansirajte komercijalna i putnička vozila i opremu, uz konkurentne kamatne stope
•Vašu investiciju ćemo podržati sa maksimalnim iznosom koji je u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
• Poseban akcenat je na finansiranju opreme i vozila koji su u skladu sa “zelenim” standardima
 • Saznajte više

  EIB finansiranje je namenjeno malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima, registrovanim u skladu sa zakonom Republike Srbije kojim se utvrđuje registracija privrednih društava, koji ispunjavaju kriterijume EIB-a, i to:
  •da je broj zaposlenih na neodređeno vreme u obračunskoj godini apliciranja manji od 250 (SME) na konsolidovanoj osnovi
  •ili da je broj zaposlenih na neodređeno vreme u obračunskoj godini apliciranja veći od 250, a manji od 3.000 na konsolidovanoj osnovi

Dokumentacija

 • Potrebna dokumentacija za procenu boniteta klijenta

  1. Ponuda dobavljača
  2. Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane klijenta
  3. Zahtev za finansiranje
  4. Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera stvarnog vlasnika
 • Pravna lica

  1. Original ili overena kopija izvoda o registraciji iz Registra koji vodi nadležni organ za lica koja nisu registrovana kod Agencije za privredne registre – ne starije od 6 nedelja od dana izdavanja

  2. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)

  3. Bruto bilans – zaključni list ne stariji od dva meseca i zvanične finansije za prethodnu godinu ukoliko nisu objavljene na sajtu Agencije za privredne registre
  4. Očitana lična karta direktora i vlasnika preduzeća (ukoliko nije ista osoba), odnosno fotokopija pasoša i boravišna dozvola (ukoliko je strani državljanin) – original na uvid.Za svako pravno lice koje je osnivač/vlasnik preduzeća, sa minimalno 25% vlasničkog udela ili akcija, potrebno je dostaviti izvod iz poslovnog registra (ukoliko je na engleskom potrebno je dostaviti prevod na srpski jezik, a originale dostaviti na uvid). Za offshore destinacije potrebna je overa apostilom. Ovaj postupak ponoviti dok se ne dođe do stvarnih vlasnika – fizičkih lica koji imaju udela od 25% i više u vlasničkoj strukturi. Ukoliko se iz dokumentacije ne vidi jasno ko je vlasnik i sa kolikim udelom u vlasničkoj strukturi potrebno je dostaviti izjavu o vlasničkoj strukturi potpisanu od strane zakonskog zastupnika/punomoćnika i stvarnog vlasnika.

 • Pravna lica - Formulari

 • Preduzetnici

  Privatni Preduzetnici Paušalci

  1. Original ili overena kopija izvoda o registraciji iz Registra koji vodi nadležni organ za lica koja nisu registrovana kod   Agencije za privredne registre – ne starije od 6 nedelja od dana izdavanja

  2. Potvrda o ostvarenom prometu iz banke koju dostavljate RUJP-u
  3. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora -original na uvid
  4. Fotokopija Rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za samostalno obavljanje delatnosti
  5. Očitana lična karta zakonskog zastupnika – ukoliko ima čip ili fotokopija obe strane lične karte – ukoliko nema čip ili pasoša – original na uvid

  6. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)

   

  Privatni Preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo

  1. Original ili overena kopija izvoda o registraciji iz Registra koji vodi nadležni organ za lica koja nisu registrovana kod Agencije za privredne registre – ne starije od 6 nedelja od dana izdavanja

  2. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 poslovne godine i poslednji bilans za tekuću godinu (ili bruto bilans ne stariji od dva meseca)
  3. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora -original na uvid
  4. Očitana lična karta zakonskog zastupnika – ukoliko ima čip ili fotokopija obe strane lične karte – ukoliko nema čip ili pasoša – original na uvid

  5. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
 • Preduzetnici - Formulari

 • Fizička lica

  1. Očitana lična karta – ukoliko ima čip /Fotokopija obe strane lične karte – ukoliko nema čip ili pasoša, u oba slučaja original na uvid
  2. Obračunski list plate za prethodna 3 meseca
  3. Izvod iz banke sa računa korisnika lizinga preko kog se prima plata za prethodna 3 meseca
  4. Popunjen i overen obrazac Administrativne zabrane od strane Vašeg poslodavca (3 primerka)
  5. Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (odnosi se samo na lica koja su u sistemu PDV)
 • Fizička lica - Formulari

 • NAPOMENA - VAŽNO

  Vlasnici firmi ili radnji koji podnose zahtev za finansiranje kao fizička lica moraju dostaviti svu dokumentaciju i za fizička lica i za pravna lica, odnosno  privatne preduzetnike.

  Molimo Vas da svu dokumentaciju overite potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća. Raiffeisen Leasing d.o.o. zadržava pravo da zatraži svu dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva.

Najčešća pitanja i odgovori

Na ovoj strani možete naći pitanja koja najčešće postavljaju naši klijenti. Razvrstana su u nekoliko kategorija. Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo Vam odgovoriti!

Lizing kao put ka održivom rastu

Na ovoj stranici možete pogledati video u kojem je objašnjena uloga lizinga u:

podršci u poslovanju i investicijama iz javnog sektora

oslobađanju finansijskih sredstava klijenta

promovisanju održive upotrebe resursa