Ravnomerno i kontrolisano investirajte u svoje redovno poslovanje

Proverite našu ponudu!

Da li želite da Vas kontaktiramo?

Naši stručni saradnici će, nakon razgovora sa Vama, pripremiti odgovarajuću ponudu za Vas1

Dokumentacija

 • Potrebna dokumentacija za procenu boniteta klijenta

  1. Ponuda dobavljača
  2. Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane klijenta
  3. Zahtev za finansiranje
  4. Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera
 • Pravna lica

  1. Kopija izvoda iz Agencije za privredne registre ili kopija izvoda iz sudskog registra, sa svim promenama i svim prilozima
  2. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
  3. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
  4. Komplet završni računi za poslednje 2 godine na dan 31.12. (bilans stanja, bilans uspeha i aneks), tekući poslednji obračunsk i izveštaj (ili bruto bilans – zaključni list na dan podnošenja zahteva), napomene uz finansijske izveštaje (ukoliko postoje) i izveštaj revizora (ukoliko postoji)
  5. Fotokopija lične karte (obe strane) direktora i vlasnika preduzeća (ukoliko nije ista osoba), odnosno kopija pasoša i boravišna dozvola (ukoliko je strani državljanin). Za svako pravno lice koje je osnivač/vlasnik preduzeća, sa minimalno 25% vlasničkog udela ili akcija, potrebno je dostaviti izvod iz registra, a ukoliko je u pitanju fizičko lice – fotokopiju lične karte ili pasoša (ukoliko je strani državljanin) ili dostaviti Izjavu o vlasničkoj strukturi (obrazac) koju potpisuje zakonski zastupnik/punomoćnik pravnog lica i stvarni vlasnik
  6. Potpisana saglasnost klijenta da Raiffeisen Leasing d.o.o. može pristupiti Kreditnom birou
  7. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 1.440,00 dinara za korisnika, 600,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049
 • Pravna lica - Preuzimanje

 • Preduzetnici

  Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a

  1. Kopija izvoda iz Agencije za privredne registre, sa svim promenama i prilozima
  2. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 poslovne godine i poslednji bilans za tekuću godinu (ili bruto bilans na dan podnošenja zahteva)
  3. Potvrda o ostvarenom prometu iz banke koju dostavljate RUJP-u
  4. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
  5. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
  6. Fotokopija Rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za samostalno obavljanje delatnosti
  7. Fotokopija lične karte (obe strane/original na uvid ili kopija overena u sudu ili opštini) preduzetnika
  8. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
  9. Potpisana saglasnost klijenta da Raiffeisen Leasing d.o.o. može pristupiti Kreditnom birou
  10. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 600,00 dinara za korisnika, 240,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049

  Preduzetnici koji su u sistemu PDV-a

  1. Kopija izvoda iz Agencije za privredne registre, sa svim promenama i prilozima
  2. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 poslovne godine i poslednji bilans za tekuću godinu (ili bruto bilans na dan podnošenja zahteva)
  3. Fotokopija prijave o plaćenom PDV-u (mesečno/tromesečno)
  4. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
  5. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
  6. Fotokopija lične karte (obe strane/original na uvid ili kopija overena u sudu ili opštini) preduzetnika
  7. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
  8. Potpisana saglasnost klijenta da Raiffeisen Leasing d.o.o. može pristupiti Kreditnom birou
  9. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 600,00 dinara za korisnika, 240,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049
 • Preduzetnici - Preuzimanje

 • Fizička lica

  1. Očitana lična karta – ukoliko ima čip, Fotokopija lične karte – ukoliko nema čip (obe strane ili kopija overena u sudu ili opštini) ili pasoša, u oba slučaja original na uvid
  2. Obračunski list plate za prethodna 3 meseca
  3. Izvod iz banke sa računa korisnika lizinga preko kog se prima plata za prethodna 3 meseca
  4. Popunjen i overen obrazac Administrativne zabrane od strane Vašeg poslodavca (3 primerka)
  5. Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (odnosi se samo na lica koja su u sistemu PDV)
  6. Potpisana saglasnost klijenta da Raiffeisen Leasing d.o.o. može pristupiti Kreditnom birou
  7. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime, prezime i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 246,00 dinara za korisnika, 102,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049
 • Fizička lica - Preuzimanje

 • NAPOMENA - VAŽNO

  Vlasnici firmi ili radnji koji podnose zahtev za finansiranje kao fizička lica moraju dostaviti svu dokumentaciju i za fizička lica i za pravna lica, odnosno  privatne preduzetnike.

  Molimo Vas da svu dokumentaciju overite potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća. Raiffeisen Leasing d.o.o. zadržava pravo da zatraži svu dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva.

Najčešća pitanja i odgovori

Na ovoj strani možete naći pitanja koja najčešće postavljaju naši klijenti. Razvrstana su u nekoliko kategorija. Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo Vam odgovoriti!

Lizing kao put ka održivom rastu

Na ovoj stranici možete pogledati video u kojem je objašnjena uloga lizinga u:

podršci u poslovanju i investicijama iz javnog sektora

oslobađanju finansijskih sredstava klijenta

promovisanju održive upotrebe resursa