30 Sep 2022

CA Leasing postaje Raiffeisen Leasing

Važne informacije za klijente

Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd danas, 30. septembra 2022. godine, pripaja CA Leasing Srbija d.o.o. Beograd, koji će time prestati da postoji.

Ova promena je deo procesa integracije Crédit Agricole Srbija, koja počev od 02.09.2022. godine posluje pod imenom RBA banka a.d. Novi Sad, sa Raiffeisen bankom a.d. Beograd.

Za klijente dosadašnjeg CA Leasing-a ovaj proces ne donosi bilo kakvu promenu u vezi sa ugovorenim uslovima, a svi ugovori o lizingu ostaju na snazi bez ikakvih izmena i promena uslova.

Osnovni cilj udružene i velike kompanije Raiffeisen Leasing je da klijentima ponudi još kvalitetniju i bogatiju ponudu, te da osigura visok stepen njihovog zadovoljstva pruženom uslugom.

Dodatne važne informacije:

  • Računi CA Leasing-a na koje ste do sada vršili uplatu lizing rata i druga plaćanja po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, biće ugašeni dana 30.09.2022. godine. Počev od 01.10.2022. godine sva plaćanja lizing rata i druga plaćanja po osnovu Vašeg ugovora o finansijskom lizingu ćete vršiti na račun Raiffeisen Leasing-a, broj 265-1100310001060-70.
  • Kao korisnik vozila koje je predmet ugovora o finansijskom lizingu, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja, dužni ste da pribavite novu saobraćajnu dozvolu usled promene davaoca lizinga. Naglašavamo da će Vam Raiffeisen Leasing nadoknaditi iznos plaćenih republičkih administrativnih taksi, kao i iznos naknade koja se plaća Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca u vezi sa izdavanjem nove saobraćajne dozvole usled promene davaoca lizinga.
    U prilogu su dodatne informacije koje se odnose na zamenu saobraćajne dozvole i uslovima pod kojima možete ostvariti pravo na refundaciju napred navedenih troškova od Raiffeisen Leasing-a.
  • Počev od 03.10.2022. godine dosadašnji ogranak CA Leasing-a u Čačku promeniće sedište i poslovati na adresi Gradsko šetalište bb, 32000 Čačak.
  • Počev od 03.10.2022. godine doći će do promene i-mejl adresa zaposlenih u CA Leasing-u sa kojima ste do sada sarađivali, i to tako da će njihove nove adrese glasiti: ime.prezime@raiffeisen-leasing.rs.