14 Oct 2022

Obaveštenje – reprogram obaveza po osnovu ugovora o finansijskom lizingu poljoprivrednih mašina i opreme

Obaveštenje o uslovima i pravu korisnika na podnošenje zahteva za reprogram obaveza po osnovu ugovora o finansijskom lizingu poljoprivrednih mašina i opreme u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije

Poštovani klijenti,

Shodno Odluci Narodne banke Srbije o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju plasmana po osnovu finansijskog lizinga poljoprivrednih mašina i opreme u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje, objavljenoj u „Službenom glasniku RS”, br. 111/2022 (dalje: Odluka NBS), koja je stupila na snagu 07.10.2022. godine,  primaocima finansijskog lizinga omogućava se da podnesu zahtev za reprogram obaveza po osnovu ugovora o finansijskom lizingu poljoprivrednih mašina i opreme.

Pravo za dobijanje olakšica u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije imaju lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj i to:

 • Fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Preduzetnik
 • Pravno lice i to:
  -Zemljoradnička zadruga s najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar
  -Drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo

Opšti uslov koji korisnik mora da ispuni da bi stekao pravo na reprogram je da na dan 31.05.2022. godine ispunjava sledeće uslove:

 • Da nije u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se reprogram primenjuje
 • Da nije u statusu neizmirenja obaveza u toj lizing kompaniji u smislu propisa Narodne banke Srbije
 • Da se potraživanja lizing kompanije prema dužniku ne smatraju problematičnim potraživanjem u smislu propisa Narodne banke Srbije

Ukoliko je ugovor o finansijskom lizingu odobren sa subvencionisanom kamatnom stopom ili je ugovor o finansijskom lizingu s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, reprogram iz Odluke NBS se može primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca subvencije, odnosno garancije za produženje otplate i nastavka subvencionisanja kamatne stope u periodu produženja otplate.

Reprogram obaveze po osnovu finansijskog lizinga podrazumeva sledeće:

 • Grejs period u otplati svih obaveza prema davaocu lizinga po tom ugovoru o finansijskom lizingu u trajanju od šest do dvanaest meseci
 • U toku trajanja grejs perioda davalac lizinga ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu naplaćuje ugovorenu kamatu
 • Rok otplate ugovora o finansijskom lizingu se produžava na način da iznos anuiteta po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate ugovora o finansijskom lizingu, ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšice
 • Da je ugovor o finansijskom lizingu koji se reprogramira odobren za potrebe obavljanja poljoprivredne delatnosti

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA DOBIJANJE OLAKŠICA:

Zahteve za korišćenje olakšica u otplati ugovornih obaveza koje imate u korišćenju kod Lizinga možete podneti zaključno sa 30. aprilom 2023. godine, do kraja dana, na jedan od sledećih načina:

 • 1. slanjem elektronske pošte na elektronsku adresu: moratorijum@raiffeisen-leasing.rs
 • 2. popunjavanjem zahteva u poslovnim prostorijama Raiffeisen Leasing d.o.o.;
 • 3. putem pošte na adresu: Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 16, sa naznakom – Zahtev za reprogram.

Obavezni podaci koje pisani zahtev za dobijanje reprograma treba da sadrži (fizička lica/pravna lica):

 • Ime i prezime/naziv firme
 • JMBG/MB
 • Kontakt telefon
 • Broj ugovora o lizingu koji želite da reprogramirate
 • Navesti dužinu trajanja grejs perioda

Davalac lizinga je dužan da donese odluku o zahtevu i o toj odluci obavesti korisnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Datum podnošenja zahteva se smatra datumom kada se isti dostavi davaocu lizinga sa neophodnom dokumentacijom.

Davalac lizinga neće naplaćivati naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u vezi sa  sprovođenjem Odluke NBS, osim troškova koje ne utvrđuje davalac lizinga (npr. Kreditni biro, registar finansijskog lizinga pri Agenciji za privredne registre i sl).

Reprezentativni primer

Primer: Otplata kamate za vreme trajanja grejs perioda

Više informacija o praktičnoj primeni Odluke Narodne banke Srbije možete pronaći na njenoj internet prezentaciji.

S poštovanjem,

Raiffeisen Leasing d.o.o.